ข้อตกลงการใช้บริการ

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ เงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการต่างๆซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท กับผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ซื้อสินค้าที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ เว็บไซต์โดยเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนสมัครเป็น สมาชิก จะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการตามข้อตกลงนี้ ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์การที่ผู้ซื้อใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้า ไปดูข้อมูลในหน้าใดๆของเว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ซื้อยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้หากผู้ซื้อไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการนี้ในอนาคตได้ ตามความเหมาะสมหากผู้ใช้บริการไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้ บริการนี้ได้แล้วผู้ซื้อสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ทันที

ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์
ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในเวบไซต์ของบริษัท มีวัตถุประสงค์เพียงให้ข้อมูลทั่วๆไปกับผู้บริโภคเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เป็นการให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาแต่อย่างใด ซึ่งหากพบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนหนึ่งส่วนใดซึ่งปรากฏในเวบไซต์ มีลักษณะเป็นการให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษา โปรดแจ้งให้ทางบริษัททราบเพื่อแก้ไขต่อไป

เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และชื่อทางการค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะจดทะเบียน หรือไม่ก็ตามถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ ห้ามไม่ให้ผลิตซ้ำ ดาวน์โหลด หรือใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ หรือชื่อทางการค้าดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ระบุไว้ก่อน ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ หรือปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ บัตตั้น ไอคอน รูปภาพ คลิปวีดิโอ คลิปเสียง และซอฟต์แวร์ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้จัดหาซอฟต์แวร์หรือเนื้อหา หรือผู้ค้าของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ได้ในแต่ละบริบท รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การรวบรวม (เก็บรวบรวม เรียบเรียงและประกอบ) เนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัท และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้ได้ในแต่ละบริบท รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ไม่มีเนื้อหาใดจากเว็บไซต์นี้ที่สามารถคัดลอก ผลิตซ้ำ พิมพ์ซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปรับแต่ง อัพโหลด โพสต์ ส่ง หรือเผยแพร่ ด้วยวิธีใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
บริษัทมีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

การรับประกัน
การให้คูปอง เนื้อหา และ/หรือบริการใดๆ บนเวบไซต์นี้ ได้รับการจัดเตรียมให้ดังที่ "เป็นอยู่"ไม่มีการรับประกันไม่ว่าประเภทใด ไม่ว่าโดยเปิดเผยหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถใน การนำไปใช้ทางการค้าความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่ากรณีใดๆบริษัทจะไม่รับผิดต่อการ เรียกร้องค่าเสียหายหรือความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายพิเศษทางอ้อม หรือความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง หรือความเสียหายที่เป็นผลจากการสูญเสียการใช้งานข้อมูลหรือกำไร ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญาความประมาท หรือการกระทำที่เป็นละเมิดความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ หรือประการอื่นใด ซึ่งย่อมเล็งเห็นผลที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่มีหรือ ไม่มีการเชื่อมต่อการใช้งานบนเวบไซต์นี้

การยกเลิกการใช้บริการ
ผู้ซื้อที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แล้ว สามารถยกเลิกการใช้บริการได้ตลอดเวลา ได้โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกของผู้ซื้อ ไว้ชั่วคราวหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า

การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคุ้มครองเนื้อหาหรือข้อมูลที่ผู้ซื้อให้ โดยเกี่ยวข้องกับบริการแต่ผู้ซื้อตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความ เสี่ยงภัยของผู้ซื้อเองทั้งสิ้นและบริษัทขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อผู้ซื้อสำหรับการสูญเสียหรือความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยว ข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตาม สมควร เพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ผู้ซื้อตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอกตามที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อ บังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของบริษัทที่จะให้ความร่วม มือกับกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของ ผู้ซื้อและ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าการใช้บริการของผู้ซื้อไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและ/หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกดังกล่าว)โดยไม่ต้องมี ความรับผิดต่อผู้ซื้อ

กฎหมายที่ใช้บังคับ
การใช้เว็บไซต์นี้ หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยที่มีผลใช้บังคับ(โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลัก กฎหมาย) ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าข้อตกลง หรือเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อตกลงส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในสัญญานี้ และข้อตกลงดังกล่าวไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของข้อตกลงในส่วนอื่นๆ การผ่อนผัน ผ่อนเวลา หรือการละเว้นการใช้สิทธิใด ๆ ของบริษัทตามข้อตกลงนี้ ไม่ถือว่าบริษัทได้สละสิทธิประโยชน์นั้นแต่อย่างใด

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการคูปองออนไลน์
การตกลงเป็นสมาชิกของเว็บไซต์แสดงว่าผู้ซื้อได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการให้ บริการที่กล่าวมาแล้วและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงนี้ทุกประการ