โปรแกรมเที่ยวอัมพวา สมุทรสงคราม @ All Travel International
แบกกล้อง ตะลุยเที่ยว แบบวันเดย์ทริป...กับโปรแกรมเที่ยวอัมพวา สมุทรสงคราม ไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน แวะนมัสการ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดบางกระพ้อม โบสถ์หลวงพ่อดำ และช้อปปิ้งตลาดน้ำอัมพวา ยามค่ำคืนล่องเรือชมหิ่งห้อย..โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง
Exclusive
1,999
บาท
ซื้อแล้ว 1

 
Highlights
- AllDeal ชวนคุณแบกกล้อง ตะลุยเที่ยว แบบวันเดย์ทริป กับโปรแกรมเที่ยวอัมพวา สมุทรสงคราม ไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน แวะนมัสการ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดบางกระพ้อม โบสถ์หลวงพ่อดำ และช้อปปิ้งตลาดน้ำ อัมพวา และล่องเรือชมหิ่งหอย และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563
## สามารถเลือกการเดินทางดังนี้
1. วันที่ 04,05,06(วันจักรี),11,12,13,14,15,18,19,25,26 เมษายน 2563
2. วันที่ 01(วันแรงงาน),02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 พฤษภาคม 2563

• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวน
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 10 ใบต่อครั้ง
• คูปองใช้สำหรับโปรแกรมเที่ยวสมุทรสงคราม - อัมพวา (เที่ยว 1 วัน) สำหรับ 1 ท่าน
เพียงราคา 1,999 บาท เท่านั้น

• โปรแกรมการเดินโปรแกรมเที่ยวสมุทรสงคราม - อัมพวา
06.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
06.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัด จ.สมุทรสงคราม โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง(1)
ขนมปัง น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ
08.00 น. ถึง จ.สมุทรสงคราม ชม อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ชมประวัติชีวิตของแฝดสยามที่ไปสร้างชื่อเสียง ทั่วโลก และชม พิพิธภัณฑ์เรือ ที่รวบรวมเรือพื้นบ้านหลากหลายชนิด มาจัดแสดง
09.00 น. นำท่านนมัสการ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ที่ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาว
จ.สมุทรสงครามเพื่อความเป็นสิริมงคล
10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) นำท่านนมัสการพระประธาน ชมโบสถ์ที่มีความสวยงาม ที่สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ลวดลายละเอียดงดงาม และเลือกซื้อของรามัญ (มอญ) โดยกลุ่มแม่บ้านชาวมอญ เดินทางสู่ ดอนหอยหลอด ชมวิวทิวทัศน์และสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

## กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านอาหาร

## บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกระพ้อม วัดที่เก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่
แตกต่างไปจากที่อื่น คือ เป็นลวดลายปูนปั้น แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ
14.30 น. เดินทางสู่ ค่ายบางกุ้ง ชมกำแพงจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการสู้รบ หลังเหตุการณ์ที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ชมโบสถ์เก่าภายในค่าย ที่เรียกว่า โบสถ์หลวงพ่อดำ ที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมทั่วทั้งหลังทั้ง 4 ชนิด
ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นไกร ต้นกร่าง
16.30 น. เดินทางสู่ อุทยาน ร.2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บุคคลสำคัญ ที่องค์การยูเนสโก้ ยกย่องในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นมรดกของชาติ
ชม พิพิธภัณฑ์บ้านทรงไทย 4 หลัง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อาทิ หอกลาง ประดิษฐานพระบรมรูป
รัชกาลที่ 2 และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชายไทยโบราณวัตถุ
17.00 น. เดินทางสู่ ตลาดน้ำ อัมพวา (ทานอาหารค่ำตามอิสระ) และเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย
19.30 น. นำท่านล่องเรือ ชมหิ่งห้อย ยามค่ำคืน ที่สว่างไสวไปทั้งต้นลำพู จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
22.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

• อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
2.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
3.ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4.ค่าเจ้าหน้าที่ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลใน
กรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

• อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษา พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
2.ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ (มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
3.ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ขั้นต่ำ 50 บาทต่อท่าน

• การยกเลิกการเดินทาง
เนื่องจากราคาทัวร์เป็นราคาพิเศษหากท่านชำระเงินมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่การคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

• สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ All Travel International
- ตั้งอยู่ที่ :127 อาคารปัญจภูมิ ชั้น 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
## ใบอนุญาตเลขที่ 11/09094
- สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.allfly.com/tour


• รายละเอียดทั่วไป
- กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส่งอีเมลล์มาที่ Email: booking@alltravel.co.th
- ไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนหลังจากทำการจองแล้ว
- เมื่อยืนยันการจองแล้ว หากจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต้องเเจ้งล่วงหน้า 7 วัน
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- ราคานี้เป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการแล้ว)
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือ
ขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

โปรแกรมเที่ยวอัมพวา สมุทรสงคราม
@ All Travel International

แบกกล้อง ตะลุยเที่ยว แบบวันเดย์ทริป กับโปรแกรมเที่ยวอัมพวา สมุทรสงคราม
ไม่ว่าจะเป็น แวะนมัสการหลวงพ่อวัดบ้านแหลม วัดบางกระพ้อม
โบสถ์หลวงพ่อดำ และช้อปปิ้งตลาดน้ำอัมพวา
ยามค่ำคืนล่องเรือชมหิ่งห้อย โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง


เพียง 1,999 บาทเท่านั้น

All Travel International