โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพ - พระนครศรีอยุธยา @ Siamhop Group
วันเดียวก็เที่ยวได้... กับโปรแกรมท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มนต์เสน่ห์ที่จะทำให้คุณประทับใจ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตลาดน้ำอโยธยา วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง พะราชวังบางปะอิน
Exclusive
999
บาท
ซื้อแล้ว 0

 
Highlights
- อินกับประวัติศาสตร์ในอยุธยา เมืองแห่งประวัติศาสตร์ เปี่ยมเสน่ห์ด้วยโบราณสถาน เต็มไปด้วยเรื่องราวให้บันทึกไว้ในความทรงจำ ทั้งอดีตพระราชวังบางปะอิน วัดวาอาราม และงานศิลป์แผ่นดิน เพลินเพลินไปกับตลาดอโยธยา ตลาดน้ำย้อนยุค อิ่มอร่อยำปกับอาหารคาว หวาน และสินค้า OTOP ให้เลือกอุดหนุนเป็นของฝากได้ที่ศูนย์ศิละปาชีพเกาะเกิด

รายละเอียด
• คูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 พฤษภาคม 2563
• ลูกค้า 1 ท่าน มีสิทธิ์ซื้อคูปองได้ไม่จำกัดจำนวนใบ
• ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้คูปองได้ 10 ใบต่อครั้ง
• คูปอง 1 ใบ ใช้สำหรับ โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา
จ่ายเพียง 999 บาท เท่านั้น

• โปรแกรมทัวร์ กรุงเทพฯ - ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด - ตลาดน้ำอโยธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิง - พะราชวังบางปะอิน

• รายละเอียดโปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา

## กำหนดการ
07.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์( MBK ) ลงทะเบียนรับอาหารเช้า
เครื่องดื่มโดยทีมงานมัคคุเทศก์และผู้ช่วยฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
08.00 น. ออกเดินทางสู่พระราชวังบางปะอิน
09.30 น. นำท่านเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2540 ให้
ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพแห่งใหม่และได้มอบ แนวทางการดำเนินโครงการศิลปาชีพ
เกาะเกิดโดยให้ใช้เงินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถจัดซื้อผลงานที่เกษตรกรจัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
มีกิจกรรมศิลปาชีพควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมทำให้
เกษตรกรไม่ละทิ้งถิ่นฐานไปประกอบอาชีพอื่น
11.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ตลาดน้ำอโยธยา
11.45 น. นำท่านเดินทางถึงตลาดน้ำอโยธยาเป็นตลาดย้อนยุคแบบโบราณแวดล้อมไปด้วย
ธรรมชาติแบบไทยพื้นบ้านและสายน้ำจัดแบ่งเป็นโซนๆตลาดน้ำอโยธยามีร้านค้า
มากถึง 249 ร้านประกอบด้วยเรือสินค้าขายอาหาร 50 ลำตลาดนัดชุมชนวิถีไทยกว่า
อีก 40 ร้านและร้านค้าต่างๆอีก 159 ร้าน มีสะพานเดินริมแม่น้ำเพื่อเลือกซื้อสินค้า
จากกลุ่มชาวบ้านต่างอำเภอ หรือสินค้า OTOP มากมายหลากหลายชนิด
12.30 น. อิสสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดน้ำอโยธยา
13.30 น. วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสักสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
14.30 น. สัการะพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อซำปอกงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุด
ในพระนครศรีอยุธยาหน้าตักกว้าง 20 เมตรเศษสูง 19 เมตรที่วัดพนัญเชิง
15.30 น. เดินทางถึงพะราชวังบางปะอินเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาสร้าง
ขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ใช้เป็นสถานที่
ที่ทรงใช้ประทับแรมของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา
17.00 น. ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่จุดรับ-ส่ง ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
มาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK)
18.00 น. นำท่านเดินทางถึงห้างสรรพสินค้ามาบุญครองเซ็นเตอร์ (MBK) โดยสวัสดิภาพ

## หมายเหตุกำหนดการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้
ยึดถือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-066-6600
เว็บไซต์ : www.siamhopgroup.com

• รายละเอียดทั่วไป
- การแสดงคูปองเป็นแบบกระดาษซึ่งพิมพ์ผ่านระบบหรือจากหน้าจอมือถือเท่านั้น
(งดให้บริการสำหรับท่านที่ไม่ได้นำเอกสารมา ณ วันเข้าใช้บริการ)

- กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ที่เบอร์ 02-066-6600
- สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามรายการส่งเสริมการขายนั้นๆ
- คูปองนี้สามารถให้ผู้อื่นใช้แทน หรือมอบเป็นของขวัญได้
- มูลค่าที่เหลือจากการใช้ในคูปองนี้ ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสด หรือเครดิตได้
- โปรโมชั่นดังกล่าว ไม่รวมรายการ/กิจกรรมอื่นๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริม
การขายอื่นๆ ได้
- ถ้าระบบออกคูปองแล้ว จะไม่สามารถขอคืน/เปลี่ยนเป็นเงินสด/
เครดิตได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
- หากเลยกำหนดระยะเวลา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถใช้บริการ หรือ
ขอเงินคืนได้ในทุกกรณี

 

โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงเทพ - พระนครศรีอยุธยา
@ Siamhop Group

วันเดียวก็เที่ยวได้... กับโปรแกรมท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา
เมืองแห่งประวัติศาสตร์ มนต์เสน่ห์ที่จะทำให้คุณประทับใจ
ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด ตลาดน้ำอโยธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง พระราชวังบางปะอิน


เพียง 999 บาท เท่านั้น