FAQ ประกันโควิดโปรเทค

ถาม : กรณีสมัครแผนประกันโควิดชีลด์เดิมไว้ สามารถสมัครแผนโควิดโปรเทคได้หรือไม่

ตอบ : ผู้ที่ซื้อประกันภัยโควิดชีลด์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทซึ่งระงับการขายไปแล้ว  สามารถซื้อประกันโควิดโปรเทคเพิ่มได้อีก 1 ผู้เอาประกัน ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้นรวมทุกช่องทางจัดจำหน่าย

     กรณีตรวจสอบภายหลังว่ามีการซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์ หรือซื้อไม่ตรงตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทจะสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์และบริษัทจะคืนค่าเบี้ยเต็มที่บอกยกเลิกดังกล่าวเต็มจำนวน 


ถาม : ซื้อแผนประกันโควิดโปรเทคแล้วจะเริ่มต้นความคุ้มครองวันไหน

ตอบ : วันและเวลาเริ่มต้นความคุ้มครองทันทีที่ท่านทำการสมัครและได้ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  โดยกรมธรรม์จะมีระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี  กรุณาเก็บหลักฐานหนังสือรับรองความคุ้มครองและหลักฐานการชำระค่าเบี้ยไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง  


ถาม : แผนประกันโควิดโปรเทค มีระยะเวลารอคอยหรือไม่

ตอบ : ความคุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัสโครโรนา (โควิด-19) จะมีระยะเวลารอคอย 14 วันนับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง ดังนั้นความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จะให้ความคุ้มครองกรณีตรวจพบการติดเชื้อหลังระยะเวลารอคอยดังกล่าวเท่านั้น 


ถาม : ทำไมกรมธรรม์นี้ต้องมีระยะรอคอยโรค 14 วัน  

ตอบ : การมีระยะเวลารอคอยใช้กับความคุ้มครองกรณีการติดเชื้อ สาเหตุเพราะการติดเชื้ออาจมีช่วงระยะฟักตัว ดังนั้นการมีระยะเวลารอคอยเพื่อให้แน่ใจว่าการรับประกันภัย ผู้ขอเอาประกันไม่มีการเจ็บป่วยจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนการทำประกัน เพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

     ทั้งนี้กรณีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคุ้มครองทันที


ถาม : ถ้ามีโรคประจำตัวเช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรดมะเร็ง โรคปอด โรคทางเดินหายใจ หรือ โรคอื่นๆ จะสามารถสมัครแผนประกันโควิดโปรเทคได้หรือไม่

ตอบ : เงื่อนไขเรื่องประวัติสุขภาพและโรคประจำตัว ไม่มีผลต่อการพิจารณารับประกันสำหรับแผนนี้ เนื่องจากบริษัทให้ความคุ้มครองเฉพาะการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เท่านั้น   โดยไม่ได้คุ้มครองโรคอื่นๆหรืออาการแทรกซ้อนของโรคอื่นๆที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัยทุกกรณี


ถาม : ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติหรือชาวต่างด้าว สามารถสมัครแผนโควิดโปรเทค ได้หรือไม่

ตอบ : บริษัทสงวนสิทธิ์การรับประกันเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นสำหรับการซื้อประกันแผนโควิดโปรเทคนี้


ถาม : ผู้ขอเอาประกันภัยมีภาวะพิการ หรืออยู่ในภาวะตั้งครรภ์ เคยถูกปฏิเสธการสมัครประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพจากบริษัทอื่น สามารถสมัครได้หรือไม่

ตอบ : สามารถสมัครได้ เพราะไม่ได้เป็นข้อกำหนดในเงื่อนไขการรับประกันและข้อยกเว้นในกรมธรรม์


ถาม : ผู้ขอเอาประกันเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศจะสามารถซื้อประกันแผนโควิดโปรเทคได้หรือไม่ มีข้อแนะนำอย่างไร

ตอบ : ตามเงื่อนไขรับประกันภัยแผนนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศไทยเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนการซื้อประกันแผนนี้  หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวก็จะสามารถสมัครได้ แนะนำให้ตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าวให้แน่ชัดก่อนซื้อประกัน


ถาม : ลักษณะอาชีพของผู้ขอเอาประกันภัยหรือสถานที่ทำงานใดบ้าง ที่ไม่สามารถสมัครประกันแผนโควิดโปรเทค / เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล สมัครแผนโควิดโปรเทคได้หรือไม่

ตอบ : เงื่อนไขการรับประกันภัยของแผนโควิดโปรเทค ไม่ได้ระบุเงื่อนไขเรื่องอาชีพ/สถานที่ทำงาน ผู้สมัครสามารถสมัครประกันแผนโควิดโปรเทคได้และได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ตามปรกติ ทั้งนี้แผนประกันภัยนี้สำหรับการประกันภัยรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถซื้อแบบประกันกลุ่มได้และไม่สามารถออกใบเสร็จในนามบริษัทได้


คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับความคุ้มครอง 

ถาม : บริษัทจ่ายค่าทดแทนอย่างไรกรณีตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 กรุณายกตัวอย่าง ?

ตอบ : ความคุ้มครอง ค่าชดเชยรายวันกรณีนอนโรงพยาบาลจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อวัน(มีระยะเวลารอคอย 14 วันนับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครองและจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 14 วัน 

       ความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโคโรน่า จากการเข้ารับการรักษาตัวเป็นคนไข้ใน โดยบริษัทจ่ายให้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน จำนวนตามวงเงินที่ลูกค้าเลือก/ปี (มีระยะเวลารอคอย 14 วันนับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครองทั้งนี้ต้องผู้เอาประกันสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพื่อส่งพิจารณาสินไหม

       ความคุ้มครอง เงินทดแทนกรณีภาวะโคม่า /สมองตาย/เจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (มีระยะเวลารอคอย 14 วันนับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง) 

         เช่น นาย เอ ซื้อแผน ซึงมีทุนค่ารักษา 30,000 + ภาวะโคม่า 300,000  บาท + ค่าชดเชย (เบี้ยต่อปี 439 บาทได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่าตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และเข้ารับการรักษาตัวเป็นคนไข้ใน ในโรงพยาบาล 

      บริษัทจะคุ้มครองค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงแบบเหมาจ่าย ไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท และ จ่ายค่าชดเชยการนอนโรงพยาบาลตามจำนวนวันจริง วันละ 500 บาท ทั้งนี้สูงสุดไม่เกิน 14 วัน

     หากว่าหลังจากนั้น นาย เอ ยังไม่หายขาดและเข้าสู่ภาวะโคม่า/ภาวะสมองตาย หรือ/ภาวะเจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากสาเหตุการติดเชื้อดังกล่าว บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้อีก 300,000 บาท ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานจากแพทย์ระบุภาวะดังกล่าว


ถาม : ความคุ้มครองการจ่ายเงินทดแทนด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) คืออะไร มีข้อตกลงความคุ้มครองอย่างไร ขอคำอธิบายเพิ่มเติม

ตอบ : การจ่ายค่าทดแทนนี้จะจ่ายเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยจะต้องมีการติดเชื้อดังล่าวภายหลังระยะเวลารอคอย (Waiting period) ซึ่งนับจากที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองไปแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์อย่างชัดเจนโดยมีผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เข้าเงื่อนไขภาวะใดภาวะหนึ่งดังนี้

1. ภาวะโคม่า หมายถึงภาวะอาศัยเครื่องช่วยหายใจและไม่ตอบสนองอย่างน้อย 96 ชั่วโมง และสมองถูกทำลายถาวรเกิน 30 วัน

2. ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลม หมายถึง สมองและระบบประสาทของร่างกายสูญเสียการทำงานอย่างถาวร 

3. ภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ภาวะการเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่ไม่มีการรักษาให้หายได้


ถาม : ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) คืออะไร มีข้อตกลงความคุ้มครองอย่างไร ขอคำอธิบายเพิ่มเติม

ตอบ : การจ่ายค่าทดแทนนี้จะจ่ายเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยจะต้องมีการติดเชื้อดังล่าวภายหลังระยะเวลารอคอย (Waiting period) ซึ่งนับจากที่กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองไปแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยเป็นการจ่าย

ค่ารักษาพยาบาลตามจริง เฉพาะกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม  วงเงินค่ารักษาตามแผนประกันที่เลือกไว้ ทั้งนี้หากได้รับการชดใช้จากสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบเพียงจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าการพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น โดยเป็นการสำรองจ่ายส่งพิจารณาสินไหม

   ทั้งนี้ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและส่งเอกสารเพื่อพิจารณาสินไหม


ถาม : ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ คืออะไร มีข้อตกลงความคุ้มครองอย่างไร

ตอบ : เป็นการจ่ายค่าทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเท่านั้น โดยความคุ้มครองนี้ไม่มีระยะเวลารอคอยทั้งนี้หากมีการจ่ายค่าทดแทนที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุยังให้ความคุ้มครองอยู่สิ้นสุดกรมธรรม์   

    ทั้งนี้ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่สำคัญ เช่น ไม่คุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ / ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง เป็นต้น

  กรณีการเสียชีวิตจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะไม่คุ้มครองในหมวดนี้เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นเฉพาะ/ไม่เข้าเงื่อนไขอุบัติเหตุ


ถาม : กรณีสมัครแผนโควิดโปรเทค ได้รับความคุ้มครองเรียบร้อย และมีการเดินทางไปต่างประเทศจะได้รับความคุ้มครองกรณีติดเชื้อจากต่างประเทศหรือไม่

ตอบ : หากในขั้นตอนการสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน กรณีมีการเดินทางไปต่างประเทศหลังจากซื้อประกันนี้ไม่มีผลในการพิจารณาสินไหม บริษัทจะไม่ปฏิเสธความคุ้มครองด้วยเหตุผลดังกล่าว


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเบิกค่าสินไหม

ถาม : การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ : กรณี ผู้เอาประกันประสงค์เบิกสินไหม กรณีการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สำหรับความคุ้มครอง ค่าชดเชยกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน / กรณีภาวะโคม่า ให้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรายงานแพทย์ระบุสาเหตุโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา(โควิด-19)
 3. ใบรายงานผลทางห้องปฏิบัติการระบุผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี)
 5. สำเนาหน้าบัญชีสมุดเงินฝากธนาคาร (Book bank) 
 6. ทั้งนี้ กรณีเบิกค่าชดเชยกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ต้องใช้ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลที่เป็นต้นฉบับเท่านั้น 

โดยสามารถส่งเอกสารสำเนามาที่อีเมล์ ahservice@viriyah.co.th หรือส่งเอกสารตัวจริงหรือสำเนามาทางไปรษณีย์โดยระบุที่อยู่ดังนี้

ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมฝ่ายสินไหมทดแทน ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชนเลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 34        

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


ถาม : การเรียกร้องค่าสินไหมจากค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ : กรณีค่ารักษาพยาบาล ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น มาทางไปรษณีย์ ประกอบด้วยเอกสาร

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
 2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุว่าเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา อาการสำคัญ และผลการวินิจฉัย 
 3. ผลตรวจเลือด และ/หรือ ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ 
 4. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล)
 5. แฟ้มประวัติการรักษาของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)
 6. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)


ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมฝ่ายสินไหมทดแทน ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์   ชั้น 34

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 


ถาม : กรณีเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการอื่นหรือประกันอื่นแล้วไม่มีเอกสารตัวจริง ต้องทำอย่างไร

ตอบ : ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีมีการเคลมสินไหมจากประกันอื่นเพิ่ม สามารถเรียกร้องให้บริษัทประกันนั้นๆ คืนต้นฉบับใบเสร็จที่ประทับตรารับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัทประกันอื่นได้ แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว ให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท


ถาม : การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีขั้นตอนอย่างไร

ตอบ : ส่งเอกสารตัวจริงเท่านั้น มาทางไปรษณีย์ ประกอบด้วยเอกสาร

แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

 1. สำเนาใบมรณบัตร 
 2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ 
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย
 4. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
 5. สำเนาประวัติการรักษาก่อนเสียชีวิต


ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมฝ่ายสินไหมทดแทน ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชนเลขที่ 121/28, 121/65 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 34    

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400