คำถาม : บริษัทจ่ายค่าทดแทนอย่างไร? ยกตัวอย่าง ?

ตอบ :  คุ้มครองทันที 365 วัน ใน 2 หมวดความคุ้มครอง ดังนี้

  1. หมวดค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโคโรน่า โดยบริษัทจ่ายให้ทันทีตามจริง สูงสุดไม่เกินวงเงินที่ลูกค้าเลือก
  2. หมวดภาวะโคม่า/สมองตาย/เจ็บป่วยระยะสุดท้าย จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โดยแพทย์เขียนระบุ)

เช่น นาย ก. ซื้อแผน 2 ซึงมีทุนค่ารักษา 70,000 + ภาวะโคม่า 700,000  บาท (เบี้ยต่อปี 711 บาท) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเครือข่ายทิพยฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 65,000 บาท บริษัทจะเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแบบเหมาจ่าย (ไม่แยกรายการ) ทั้งหมดกับทางโรงพยาบาลเองทั้ง 65,000 บาท โดย นาย ก. ไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด (แต่ถ้าวงเงินค่ารักษาเกินความคุ้มครอง นาย ก. ต้องจ่ายในส่วนเกินนี้เอง)  และหากว่าหลังจากนั้น นาย ก. ยังไม่หายขาดและเกิดภาวะโคม่าจากการติดเชื้อดังกล่าว บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้อีก 700,000 บาท เข้าสู่กองมรดกของ นาย ก.

คำถาม : ขั้นตอนการแจ้งเคลมดำเนินการอย่างไร  เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้าง

ตอบ :  คุ้มครองเฉพาะได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้วเท่านั้น (แค่สงสัยหรือถูกกักตัวจึงยังไม่สามารถเคลมได้)

กรณีค่ารักษาพยาบาล : 

  • กรณีเข้ารักษาตัวในประเทศไทย 

หากเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลในเครือของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ 545 แห่งทั่วประเทศ : ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องสำรองจ่ายแต่อย่างใด โดยสามารถยื่นใบรับรองประกันภัย (ที่ได้รับหลังสมัครเรียบร้อย) + บัตรประชาชน (หรือสูติบัตร-กรณีเด็กยังไม่มีบัตร ประชาชน) แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ทันที 

แต่สำหรับสถานพยาบาลนอกเครือฯ  : ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายไปก่อน โดยนำเอกสารใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ต้นฉบับ มาเบิกกับบริษัทฯภายหลัง

ถ้ามีสวัสดิการอย่างอื่นอยู่แล้ว เช่น สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ์ประกันสังคม หรือประกันสุขภาพส่วนบุคคลหรือประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานอยู่แล้ว ก็สามารถใช้วงเงินค่ารักษาที่ได้รับ ไปเพิ่มเติมสิทธิ์ประกันสุขภาพหรือสิทธิ์อย่างอื่นเช่นที่ว่าได้ เช่น ค่าห้องค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่ายา ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

  • กรณีเข้ารักษาตัวในต่างประเทศ 

ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายไปก่อน โดยนำเอกสารใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น มาเบิกกับบริษัทฯภายหลัง

  • กรณีเสียชีวิต 

เตรียมหลักฐานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าจากโรงพยาบาล จากนั้นติดต่อ 1736 เพื่อขอคำแนะนำในการเคลมกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรน่า

คำถาม :  ซื้อประกันภัยทิพยโควิดแคร์ สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่

ตอบ :  สมัครแล้วคุ้มครอง 1 ปีเต็ม ไม่สามารถบอกเลิกได้ทุกกรณี และไม่สามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลในใบรับรองได้       

คำถาม : กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนามีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) หรือไม่?

ตอบ บริษัทประกันภัยจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัย/ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย/ใบรับรองประกันภัย

คำถาม : กรณีที่ลูกค้าซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (รวมประเทศจีน) หลังจากเดินทางกลับมา แล้วติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะสามารถเคลมค่าสินไหมได้ไหม?

ตอบ : กรณีซื้อกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามสามารถเคลมได้ (ตามแผนประกันภัยที่เลือกซื้อไว้)

คำถาม : กรณีที่ลูกค้าได้เดินทางไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้ว มีความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคล คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จะสามารถซื้อได้ไหม?

ตอบ : ไม่ได้ ลูกค้าต้องซื้อประกันภัยดังกล่าว ขณะที่ยังอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คำถาม : กรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา คุ้มครองเฉพาะคนไทย และภายในประเทศไทย ใช่หรือไม่

ตอบ : คุ้มครองผู้เอาประกันภัยคนไทย โดยให้ความคุ้มครองทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

คำถาม : กรณีที่ลูกค้าซื้อประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ก่อนเดินทางออกเดินทางไปต่างประเทศ แล้วเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ต้องมีช่วงเฝ้าระวัง 14 วันหรือไม่ถึงจะสามารถเคลมค่าสินไหมได้?

ตอบ: หากซื้อประกันภัยดังกล่าวก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ หลังกลับมาหากมีการติดเชื้อ ไม่ต้องมีระยะเฝ้าระวัง 14 วันสามารถเข้ารักษาตัวได้เลย เพราะถือว่าได้รับความคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันซื้อ ก่อนเดินทาง

คำถาม : กรณีที่ลูกค้ามี โรคประจำตัว ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือ มีเชื้อไวรัส HIV โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก) หรืออื่นๆ สามารถซื้อได้หรือไม่           

ตอบ:  สามารถซื้อได้เลย    

คำถาม : ลูกค้าสามารถซื้อแผนประกันไวรัสโคโรนาคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาทุนประกันสูงสุดได้เท่าไร

ตอบ : ลูกค้าสามารถซื้อสูงสุดทุนประกันภัยรวมกันได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท (ดังนั้น ซื้อได้แบบ 711 + 117 + 117   = 945 บาท)